НАЧАЛО
Съюзът е участвал в разработването и подготовката за изпълнение на Национална стратегия за развитие на градинарството съвместно с МЗГ и други научни институти в България. Активната позиция при разработването на Стратегията в значителна степен спомогна за установяването на Съюза в публичното пространство и приемането му за официален партньор от страна на държавните и обществени структури, ангажирани с проблемите на земеделието у нас.
НСГБ участва със свои представители в работни групи и комисии по проблемите с усвояването на предприсъединителните фондове - САПАРД, ПРСР, изготвяне на нормативни документи и благодарение на активната позиция на своите представители успя да защити интересите на земеделските производители, като се пребори за допълнителни средства по Мярка 1 на програма САПАРД, М121 на ПРСР 2007-2013 и схемите за "Обвързана подкрепа" за сектор "Плодове и зеленчуци" в ПРСР 2014-2020.
Съюзът е инициатор на обсъжданията за субсидиране на водата за напояване, увеличаване на националната подкрепа за производство на зеленчуци и плодове както по размер, така и по видове схеми, за възможността за намаляване на ДДС за пресните плодове и зеленчуци, за увеличаване на бюджетите за трайни насаждения в програма САПАРД, ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020, за промяна на законодателството за сезонните работници и временната заетост в земеделието и др. Съюзът настоява да се възстанови и за сектор "Плодове и зеленчуци" схемата "От социални помощи към заетост", която ще облекчи финансовото натоварване на фермерите и ще им позволи по-добър подбор на работната сила.
НСГБ се наложи и като пълноправен партньор на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) в България при провеждането на традиционните срещи-договаряния между производители и преработватели на плодове и зеленчуци до 2008 г.
МИСИЯ
НАЧАЛО
ЗА НСГБ
ПРОЕКТИ
ИЗЛОЖЕНИЯ
КОНТАКТИ
ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ЧЛЕНСТВО